šolska skupnost

Šolska skupnost

Ciljna skupina: učenci od 5. do 9. razreda

Predviden čas in kraj: po dogovoru določenem na 1. sestanku, predvidoma 1x mesečno/na dva meseca (cca 4-5x letno)

Izhodiščne dejavnosti skupnosti učencev šole:

  • aktivno sodeluje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (Rdeči križ, zbiranje oblačil, zbiranje zamaškov za dobrodelne namene, sodelovanje v akciji Pokloni zvezek, sodelovanje v akciji 1 evro za otroški nasmeh …),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (skrb za čisto in urejeno okolico šole),
  • sodeluje pri obeležju posebnih dni (teden otroka, valentinovo, materinski dan, novo leto, dan zemlje …)
  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • sprotno rešuje probleme, vprašanja in pobude učencev,
  • spremlja pravice in dolžnosti učencev in opozarja na morebitne kršitve, informira učence o svoji dejavnosti (zapisniki, oglasna deska, ustno poročanje),
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Vzgojno izobraževalni cilji:

  • krepitev pozitivnega odnosa do družbe, sošolcev, sosošolcev, družine, šolskih delavcev,
  • privzganjanje in negovanje pozitivnih vrednot …

V letošnjem šolskem letu se bomo povezali tudi s šolskim parlamentom.

mentor: Blaž Smrekar