eko šola

EKO ŠOLA

Šolsko leto: 2021-2022

Naslov: Projekt Ekošola kot način življenja

Vodja: Anja Janežič

Člani: Petrina Faktor, Marjetka Hren, Mateja Kacjan, Katarina Kamnar, Darjan Kovačić, Lucija Šarc, Nevenka Šega, Mojca Štih Ferle, Tomaž Šumah, Vojislav Todorović, Špela Zobavnik, Andreja Zupančič.

Ciljna skupina: učenci, njihovi starši, sodelavci šole, prebivalci šolskega okoliša …

POVEZAVA EKO ŠOLA

___________________________________________________________________________

 VSEBINA:

 PREDSTAVITEV PROGRAMA:

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

Ekošola kot način življenja je celosten program Osnovne šole Martina Krpana, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju spodaj naštetih ciljev.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem na Osnovni šoli Martina Krpana uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

CILJI:

Glavni cilj izvajanja programa Ekošola kot način življenja na OŠ Martina Krpana je vzgoja otroka in mladostnika na način, da skrb za okolje in naravo postane del njihovega življenja.

Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše,
 • potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020-21.

PROGRAM DELA:

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020-2021 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

 1. IZVESTI OKOLJSKI PREGLED IN IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, ozaveščevalne in zbiralne akcije ter najmanj ene izbirne aktivnosti);
 2. IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH;

III. PLAČATI PRISTOJBINO 2020-21.

PROJEKTI, ki jih bomo v šolskem letu 2020-21 izvajali na OŠ Martina Krpana:

 • EKOKVIZ ZA OŠ (sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razreda):

Učiteljica Nevenka Šega bo prevzela pripravo učencev za sodelovanje v projektu Ekokviz za osnovne šole, kjer bo pripravljala učence na tekmovanje iz poznavanja predlaganih ekoloških tem. V pomoč ji bo učitelj Tomaž Šumah.

Šolsko tekmovanje bo potekalo 27. januarja 2021, državno tekmovanje pa se bo odvijalo 4. marca 2021 (točna lokacija državnega tekmovanja bo znana pozneje).

 • ŠOLSKA VRTILNICA (urbano vrtnarjenje):

Šolski vrt kot sestavni del šolskega dvorišča omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka: pouk v naravi, organizacija izven šolskih aktivnosti, koristno preživljanje prostega časa in to vse v zdravem okolju.

Cilji in prednosti šolskih vrtov: Učenci se navajajo na potrpežljivost, sodelovanje, timsko delo, si pridobivajo nova znanja, spretnosti. Učenci si pridobijo nove spretnosti in znanja, ki so ključnega pomena za učinkovit trajnostni razvoj  21. stoletja. Šolski vrt ponuja različne oblike in načine učenja. Učenci preživijo več prostega časa v naravi. Okolice šol, razredi  bodo lepši, lepo urejeni.

Na šolskem eko vrtu bo poleg učiteljice Marjetke Hren sodelovala še učiteljica Petrina Faktor.

 • EKOPAKET (Izdelava izdelkov iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr. risbe, plakati, modeli, skulpture, mozaiki, drugo), poljubna je tudi likovna tehnika. Izdelki na temo živali in rastline v gozdu, eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti), foto in video prispevki o sestavi, uporabi in reciklaži KEMS: iz česa je sestavljena, kako poteka izdelava, kako jo ločujemo po uporabi.

Pri projektu bodo sodelovali posamezni razredi 1. triade v okviru Eko bralne značke. Izdelke iz odpadne KEMS embalaže bodo izdelovali tudi učenci predmetne stopnje pod vodstvom učiteljice Špele Zobavnik. Rok za oddajo izdelkov je petek, 12. 2. 2021.

 • MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto in video natečaj o trajnostni mobilnosti in okolju prijaznem prometu, potovalnih navadah ter poteh v kraju in okolici) – vodja projekta v tem šolskem letu bo učiteljica Anja Janežič. Rok za oddajo je 30. marec 2021.
 • LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na teme: podnebne spremembe, odpadna embalaža, trajnostna mobilnost) – Izdelke v času podaljšanega bivanja skrbita Petrina Faktor in Darjan Kovačić, v okviru pouka pa učiteljice razredne stopnje. Vsi učitelji mentorji posredujejo fotografije izdelkov učencev po e-pošti učiteljici Anji Janežič, ki poskrbi za prijavo na natečaj. Zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa je 03.2021.
 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE: (branje literature z ekološko vsebino). Navodila za izvedbo Eko bralne značke pripravi Anja Janežič, prav tako poskrbi za priznanja, ki jih ob zaključku šolskega leta prejmejo učenci. Za seznam literature v sodelovanju s šolsko knjižničarko Tinkaro Krautberger poskrbi Anja Janežič.

Na razredni stopnji Eko bralno značko izvajajo razredniki. Gre za razrednike od 1. – 5. razreda OŠ.

Učiteljice Mateja Kacjan, Lucija Šarc in Mojca Štih Ferle v okviru pouka slovenščine z učenci 6. – 9. razreda izvajajo projekt Ekobranje za Ekoživljenje. Z učenci preberejo in obravnavajo 2 knjigi s seznama. Za nalogo, ali v okviru pouka obnovijo 2 literarni deli. Preberejo tudi 2 članka z ekološko vsebino. Lahko gre za novico, poročilo, reportažo.  Na ta način učenci spoznajo različne neumetnostne besedilne vrste, njihove značilnosti hkrati pa se seznanjajo z aktualnimi ekološkimi izzivi. Na ta način opravijo del Eko bralne značke.

 • MLADI POROČEVALCI: Učenci pod mentorstvom učiteljic Mateje Kacjan, Mojce Štih Ferle in Lucije Šarc pripravijo novinarske, pisne in video prispevke o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme. TEME prispevkov in ROKI ZA ODDAJO za šolsko leto 2020/2021:
TEMAROK ZA ODDAJO
Podnebne spremembe, Trajnostna mobilnostdo 20. 12. 2020
Krožno gospodarstvodo 11. 2. 2021
Biotska raznovrstnost, gozddo 12. 4. 2021
Zavržena hranado 7. 6. 2021
  
 • ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE: Ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljne predelave uporaba odpadnih surovin in izdelava novih recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin. Za izvedbo projekta bo skrbela učiteljica Špela Zobavnik. Nagradni natečaj se zaključi v petek, aprila 2021. Fotografije izdelkov pošljemo na elektronski naslov: info@ekosola.si.
 • PODNEBNE SPREMEMBE: Prepoznati vpliv človeka na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja, razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami, kot so energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda … Za izvedbo projekta skrbita Katarina Kamnar in Vojislav Todorović.

OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE, ki jih bomo v šolskem letu 2020-21 izvajali na OŠ Martina Krpana:

 • Zbirali bomo plastične zamaške. Zbrane zamaške oziroma njihov izkupiček ima dobrodelni namen. Vodja zbiranja zamaškov je mentor šolske skupnosti v šolskem letu 2020-21, Blaž Smrekar, skupaj s predstavniki posameznih oddelkov.
 • ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA (3x letno, v skladu z akcijskim načrtom šole) – za tiskanje plakatov, ki učence pozivajo k udeležbi na zbiralni akciji papirja poskrbi učiteljica Andreja Zupančič.

IZBIRNE AKTIVNOSTI, ki jih bomo v šolskem letu 2020-21 izvajali na OŠ Martina Krpana:

 • SLOVENSKA HRANA – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE (kakovostna hrana iz lokalnega okolja in spodbujanje uživanja zelenjave in sadja) – izvedli bomo dan dejavnosti na temo Tradicionalni slovenski zajtrk – za naročilo hrane poskrbi šolska kuhinja pod vodstvom Marjetke Hren.
 • UREJANJE IN AŽURIRANJE EKOKOTIČKA NA ŠOLI: Poskrbeli bomo za ureditev eko kotička na šoli, ko bo to potrebno in za praznjenje košev, v katerih poteka zbiranje odpadnih baterij (za eko kotiček skrbi učiteljica Petrina Faktor).
 • SKRB ZA PTICE POZIMI – izvajata učitelja Petrina Faktor in Darjan Kovačić (namestitev ptičjih krmilnic in hranjenje ptic pozimi).
 • SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA: Učiteljica Anja Janežič bo v šolskem letu 2020-21 poskrbela za organizacijo spomladanske čistilne akcije (april 2021). V skladu z dogovorom z učiteljicami podaljšanega bivanja pa bomo po potrebi znotraj šolske ograje izvedli več manjših čistilnih akcij, v katerih bodo sodelovali učenci, vključeni v podaljšano bivanje. Pomembno se nam zdi, da se učenci zavedajo, da je za čisto okolico potrebno skrbeti vsak dan, ne samo enkrat letno.

Učiteljica Anja Janežič bo poskrbela za izpolnitev Programa dela v Ekoportalu in zapisala poročilo o izvedenih aktivnostih. Z izvajanjem vseh opisanih aktivnosti bomo izpolnili kriterije za pridobitev zelene zastave za šolsko leto 2020-21.

V primeru, da prejmemo še kakšno dodatno vabilo za udejstvovanje na področju ekologije, se bomo o aktivnostih in njihovi izvedbi dogovarjali sproti.

Vodja: Anja Janežič

Dostopnost