NEMŠČINA

Auf Deutsch, bitte!

Obvezni izbirni predmet nemščina je triletni predmet v osnovni šoli. Za nemščino kot obvezni izbirni predmet se lahko odločijo učenci 3. triletja, torej učenci 7., 8. in 9. razreda, z učenjem pa lahko nadaljujejo tudi v 8. in 9. razredu. Ključnega pomena je kontinuiteta učenja, zato je dobro, da učenci učenja ne prekinjajo.

Zakaj nemščina?

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja imajo tuji jeziki čedalje večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako zelo oddaljenih Nemcev ter Švicarjev. Znanje nemščine omogoča boljše možnosti zaposlovanja ne samo v Sloveniji temveč tudi na evropskem trgu dela, (pri večini razpisanih delovnih mestih imajo prednost kandidati, ki obvladajo več tujih jezikov).

Potek pouka

Izbirni predmet nemščina poteka dvakrat na teden po eno šolsko uro. Pri pouku nemščine učenci usvojijo osnovno besedišče in spoznajo osnove slovnice. Prav tako pa razvijajo tudi bralne, pisne, slušne in govorne sposobnosti ter spoznavajo nemško književnost in tekmujejo v branju za bralno značko.

Vsebine v 7. razredu

 • Jaz: osebni podatki
 • Dom in družina: člani družine, prijatelji, sošolci,
 • Jeziki in države
 • Konjički
 • Dejavnosti v prostem času
 • Števila do 2000
 • Šola: razred, učilnica, šolske potrebščine, najljubši predmet, urnik
 • Dnevi v tednu
 • Hrana in pijača

Vsebine v 8. razredu

 • Opisovanje oseb
 • Poklici
 • Prostori in pohištvo, naloge v gospodinjstvu
 • Čas: ure, dnevi, deli dneva, letni čas, koledar
 • Moj delavnik
 • Prometna sredstva, podajanje preprost opis poti
 • Pisanje vabil
 • Dajati nasvete
 • Vreme
 • Rojstni dan
 • Oblačila
 • Počitnice

Vsebine v 9. razredu

 • Trgovine, zgradbe v mestu
 • Delo in poklic
 • Načrti za prihodnost
 • Potovanje v tujino
 • Šolski sistem v Nemčiji
 • Promet, prevozna sredstva
 • Pretekli dogodki

Poleg učenja jezika bodo učenci spoznavali tudi kulturo nemško govorečih dežel. Učenci, ki uspešno zaključijo triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

Aleksandra Zupančič, učiteljica angleščine in nemščine

Dostopnost