Angleščina

Spoštovani starši, dragi bodoči prvošolci/-ke!

 

Splošne informacije:

  • Vpis v neobvezni izbirni predmet je prostovoljen. Ko otroka vanj vpišete, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Izvede se 70 šolskih ur na leto (2 šolski uri na teden). Angleščina se izvaja kot obvezni predmet od 2. razreda naprej, zato po navadi vsi učenci obiskujejo angleščino že v 1. razredu.
  • Predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti, znanje se ocenjuje, opisne ocene vpiše v spričevalo. Vendar brez skrbi, cilji in standardi so v 1. triletju usmerjeni le v poslušanje, slušno razumevanje ter govorjenje. Branja in pisanja v formalni obliki še ni, več pozornosti tem veščinam namenimo šele proti koncu 3. razreda.

 

Pouk angleščine v 1. razredu:

  • Poudarek je na igri, gibanju, petju, plesu, zgodbicah, igrah vlog in ustvarjanju. Vsebine so prilagojene starosti učencev in njihovim izkušnjam. Učitelj uporablja veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva.
  • Učenec uporablja brezčrtni zvezek in ne prejme delovnih zvezkov, učbenikov, vseeno pa so učitelju v pomoč. Učitelj s tem avtonomno povezuje cilje, standarde in vsebine iz učnega načrta.
  • Poslužujemo se raznolikih didaktičnih pristopov, ki vključujejo večdimenzionalnost, mnogotere inteligence, načela metode CLIL, več čutni pristop, celostni telesni odziv (TPR), saj ko uporabljamo več čutil, vsebino dolgoročno bolje pomnimo. Mlajši učenci se radi veliko gibajo in pri urah angleščine povežemo gibanje s ponazarjanjem vsebine pesmi, pantomimo idr. gibalnimi igrami z angleškimi preprostimi navodili.
  • Z dejavnostmi želimo otroke čimbolj motivirati za učenje in spodbujati pozitiven odnos do učenja tujih jezikov. Za mnoge učence bo to prvi stik s tujim jezikom, začutili bodo drugačnost jezikov, slišali in spoznavali nove glasove, ki jih v slovenščini ni. Pri pouku dobijo veliko jezikovnega vnosa, inputa, jezikovne kopeli, ko učenec najprej dlje časa posluša, preden začne sam govoriti. Upoštevamo »tiho dobo«, tj., da počakamo, da je učenec dovolj suveren, da prvič spregovori v angleščini – to lahko traja do enega leta na začetku učenja.
  • Angleščino uporabljamo v stalnih besednih zvezah, jo podkrepimo z mimiko, gestami in s slikovnim materialom. Učenci ne morejo razumeti vsega, in prav nič ni s tem narobe, saj ljudje tudi potujemo v kraje, kjer mogoče v začetku ne poznamo jezika države in takrat pride na vrsto naša iznajdljivost, kar tudi želimo razvijati pri učencih, da pomen razberejo tudi iz konteksta, telesnih gibov, slik, zvokov.

 

Prednosti zgodnjega učenja tujih jezikov:

  • Zgodnje učenje predstavlja osnove tujega jezika, na kateri učenci gradijo svoje znanje skozi vsa obdobja izobraževanja. Prvošolci po večini še niso obremenjeni z delanjem napak, iz njih se učijo, zato posnemajo angleščino, četudi se pri tem zmotijo. V tem obdobju so možgani najbolj pripravljeni sprejemati nove jezike.
  • Ker učitelj večino časa govori angleški jezik, so učenci daljši čas izpostavljeni jeziku in se z izbranimi dejavnostmi skuša čimbolj približati naravnemu usvajanju jezika, razvija se senzibilizacija za učenje tujih jezikov. Učenci imajo posledično strpnejši odnos do drugačnosti, si oblikujejo širši pogled na svet, kar pozitivno vpliva na spoznavni razvoj otroka; povezujeta se obliki formalnega in neformalnega učenja v šoli.
  • Številne raziskave potrjujejo pozitivne učinke zgodnjega učenja 1. tujega jezika. Dvojezični ljudje se hitreje učijo še drugih tujih jezikov, znanje večih jezikov pa prinaša prednosti kasneje v odrasli dobi pri zaposlitvi.

 

 

Andreja Zupančič, prof. razrednega pouka z angleščino