otroci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami

V skladu z Zakonom o Osnovni šoli in Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  so v osnovno šolo vključeni učenci s posebnimi potrebami.
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

1. ZAČETEK POSTOPKA USMERJANJA
Starši vložijo na ZRSŠ pisni Zahtevek za postopek usmerjanja. Šola priloži Poročilo o otroku, ki ga napiše razrednik, učitelj OPB, ŠSS ali  drugi strokovni delavci, ki otroka poznajo.
Če teče postopek mimo staršev zaradi  različnih vzrokov, šola poda Predlog za začetek postopka usmerjanja.

Vse dokumente lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=31&pID=58&rID=955

2. PRIDOBITEV ODLOČBE
Učenec/ka pridobi odločbo po izvedbi vseh potrebnih pregledov komisije za usmerjanje;
Odločbo izda Zavod za šolstvo RS.  Pred izdajo odločbe zaprosi šolo komisija za soglasje k njihovim predlogom – kdo naj bi bil izvajalec, kakšna naj bo pomoč, itd.

3. INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (IP) IN EVALVACIJA

Nosilec IP je razrednik, vendar je delo za vsakega učenca vedno timsko (vključimo vse, ki delajo z otrokom). IP je spreminjajoči se program, torej se med šolskim letom spreminja glede na želje, potrebe, ipd. otroka.

Šola mora najkasneje v roku 30 dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja. Z IPjem se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, pri posameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka idr.

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnateljica šole strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci šole in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. S strokovno skupino sodelujejo tudi starši otroka. Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami in ob koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa ter izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto.

Dostopnost