ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

Število ur: 70 ur (2 šolski uri na teden).

Cilji (iz učnega načrta):

Učenci spoznavajo, da jezik ni le sporočanjsko sredstvo, temveč tudi sredstvo mišljenja in jezikovnega zavedanja ter opazovanja jezikovne in kulturne različnosti. Pri tem razvijajo naslednje jezikovne cilje:

poslušanje in slušno razumevanje (prepozna besedilo v tujem jeziku, razume preprosta navodila za delo, podprta z mimiko oz. gestami, razume izbrane besede in besedne zveze z znano temo …),

govorno sporočanje in sporazumevanje (poimenuje konkretni svet okoli sebe, se sporazumeva po vzorcih, pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze, poje, recitira pesmi, pove izštevanko …),

posredovanje ali mediacija.

V tujem jeziku s pomočjo opazovanja, primerjanja, sklepanja, razčlenjevanja, urejanja, razvrščanja z lastnim raziskovanjem in odkrivanjem učenci dosegajo tudi cilje drugih učnih predmetov. Cilj povezovanja predmetov je spodbujanje celostnega učenja in poučevanja, zato ne poteka le na ravni vsebin, temveč tudi na ravni procesnih znanj in na konceptualni ravni (npr. poglabljanje razumevanja istih pojmov pri različnih predmetih). Tak pristop k poučevanju tujih jezikov je značilen za različne modele CLIL (angl. Content and Language Integrated Learning).

Učenje angleščine v prvem razredu je specifično in poteka po načelih, ki veljajo za zgodnje učenje in poučevanje tujih jezikov. Vsebine bodo pri pouku spoznavali preko igre, pesmi, plesa, igre vlog, ustvarjanja, gibanja, pravljic … Če učenec predmet izbere, ga mora obiskovati redno do konca šolskega leta in je pri tem predmetu tudi ocenjen. Ocena je opisna, kar pomeni, da učitelj z opisno oceno izrazi, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnem načrtu.

Dostopnost