NIP-IT

NIP italijanski jezik

Glavni produkcijski cilji:

  • Učenci predstavijo sebe in druge, sprašujejo po imenu in starosti, odgovorijo v trdilni in nikalni obliki, uporabljajo glavne števnike do 100, sedanjik glagola essere, avere in chiamarsi, svojilne in povratno svojilne zaimke c’e, ci sono, kazalni zaimek questo/quello.
  • Sprašujejo po kraju bivanja, narodnosti, povejo, od kod so, kje živijo, narodnost – izvor; razložijo, da niso razumeli in prosijo za ponovitev in za počasno govorjenje; uporabljajo vprašalne zaimke in prislove, spreminjajo spol in število samostalniku in kakovostnemu pridevniku, uporabljajo sedanjik glagolov na –are in predloge a, di, in.
  • Kulturno pozdravljajo ob srečanju in slovesu, uporabljajo vikalno obliko, sedanjik glagola stare, se zanimajo o počutju in odgovarjajo, kako se sami počutijo.
  • Pripovedujejo na podlagi statistike, za svoj razred naredijo anketo o gledanju TV, uporabljajo določni člen.
  • Povejo in vprašajo, kaj jim je všeč, uporabljajo mi/ti piace, mi/ti piacciono, se zahvalijo in se vljudno odzivajo na zahvalo, napišejo vodeno pismo, uporabljajo nedoločni člen.
  • Sprašujejo in odgovarjajo o preživljanju prostega časa, uporabljajo časovni prislov (sempre, mai….), imena dni v tednu in delov dneva ter označijo pogostost dejavnosti.
  • Uporabljajo sedanjik glagolov na –ere, fare, andare in vrstilne števnike do 30.
  • Povejo, kaj delajo in vprašajo, kaj delajo drugi, kje stanujejo in kako gredo iz kraja v kraj – prevozna sredstva, uporabljajo predlog in/a v zvezi z andare (andare in bicicletta / a piedi), v zvezi z vivere (a Lubiana / in Slovenia), predlog con v zvezi z arrivo con, kazalni zaimek questo/quello; svojilne zaimke, sedanji čas glagolov andare, volere, conoscere, sapere; po vzorcu oblikujejo opis zase, za prijatelje, starše (kje živijo, kako gredo v šolo/na delo, kaj delajo, poklic, šola.