VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA (VE)

Obvezni izbirni predmet Verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširijo\dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih\skupnih predmetih.

Pouk naj učencem pomaga razumeti resnost in pomen verskih ter etičnih vprašanj; stremi naj k izoblikovanemu in premišljenemu osebnemu odnosu do teh vprašanj, ne pa k prevzemanju določenih (verskih) nazorov. Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo (cerkveni) verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje ter

opredelitve. Za slednje je predmet lahko celo prvo izčrpnejše strokovno utemeljeno seznanjanje s svetom verstev, še posebej pa s pregledno podobo krščanstva. Prvim in drugim pa omogoča, da postavijo svojo religiozno tradicijo in siceršnje versko izobraževanje v nov okvir ter premišljujejo o njem z novega zornega kota, ki je lasten “nevtralnemu” šolskemu pristopu k svetu verstev in svetovnih nazorov. Ta je seveda drugačen od pristopa posameznih verstev, ni pa jim nasproten ali nasprotujoč. Največja pozornost je namenjena krščanstvu, tega od vsega začetka obravnava v primerjavi s svetom drugih religij in nazorov. Izbirni predmet tako navaja in pripravlja učence, da zrelo premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja.

Opis predmeta

Predmet je trileten (7. razred – verstva in etika I,8. razred – verstva in etika II in 9· razred – verstva in etika III).

 

7. RAZRED –

Verstva in etika I

Okvirna kategorija obravnave je svet v katerem živimo, v svoji raznolikosti. Vodilni motiv (in “etapni cilj” tega letnika) pri obravnavi verstev je priprava učencev, da bodo lahko dojemali raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta (verstva

sveta – svetovi verstev);

8. RAZRED –

Verstva in etika II

Težiščna kategorija obravnave je skupnost.

Sprašujemo se po skupnosti(h), v kateri(h) živimo, po pogojih in posledicah skupnega življenja. Pri obravnavi verstev (Ljudje in verstva: verska kultura) so zato v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih (širših in ožjih) skupnosti, vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev. Pouk pomaga spoznavati vrednote,

ki omogočajo – ali pri svojem (ne)uresničevanju onemogočajo – skupnosti in sožitje.

 

9. RAZRED –

Verstva in etika III

Temeljna in težiščna kategorija 9. razreda je oseba,njena odgovorna dejavnost

v svetu in skupnosti(h). Delo pri predmetu naj prispeva k pripravljenosti in usposobljenosti za avtonomno ter odgovorno ravnanje v pluralistični demokratični družbi, ob kritičnem presojanju vrednot in življenjskih okoliščin ter pripravljenosti za dialog, komuniciranje in sporazumevanje.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.