Turistična vzgoja

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet.

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja  o turizmu kot družbenem gibanju in zelo perspektivni gospodarski dejavnosti. Hkrati naj bi spodbujal učence k spoznavanju in ohranjanju ter smotrnemu izkoriščanju naše naravne in kulturne dediščine.

Slovenija je namreč ena tistih držav, ki bo svoj nadaljnji razvoj gotovo vodila tudi v smeri razvoja turizma, saj ima za to izjemne pogoje (ugodna lega, reliefna pestrost, bogata naravna in kulturna dediščina). To prinaša tudi spremembe v zaposlovalni politiki.

Splošni cilji predmeta:

Učenci :

 • na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, ki je pomembna za razvoj Slovenije,
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domači pokrajini in v Sloveniji,
 • spoznavajo in vrednotijo osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino,
 • se vključujejo v turistično življenje domačega kraja  in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega, spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih,
 • spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu,
 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Vsebine:

 • osnovni pojmi o turizmu in vrste turizma,
 • osnove za razvoj turizma v domačem kraju:
  • naravne osnove:
   površje, podnebje, vode, rastlinstvo, živalstvo
  • družbene osnove:
   dediščina, turistične, kulturne in druge prireditve, kulinarična kultura, kultura gostoljubnosti, promet in komunikacije, komunalna opremljenost, turistični in gostinski objekti in naprave, gostinski in turistični poklici
 • turizem kot gospodarska dejavnost (njegova povezanost z drugimi dejavnostmi, vpliv turizma na gospodarski razvoj),
 • odnos do gostov (turistični bonton),
 • turistično oglaševanje in informiranje,
 • skrb za razvoj turizma,
 • vodenje po domačem kraju oziroma pokrajini.

 

Učiteljica Maja Marolt