Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018”

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) je 22. 12. 2017 objavilo Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018« (Uradni list RS. Št. 4/18; v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • glasbenih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih in
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Višina razpoložljivih sredstev se je povečala iz prvotnih 1.589.760,00 EUR na 1.887.840,00 EUR in način delitve sredstev po regijah, skladno s katerim se 22,81 % (prvotno 20,83 %) sredstev dodeli kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 77,19 % (prvotno 79,17 %) sredstev kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Kot posledica povečanja skupne višine sredstev je bil novi cilj javnega razpisa zaposlitev 114 učiteljev začetnikov (prvotno 96), od tega 26 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (prvotno 20) in 88 (prvotno 76) v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je potrdila izbor in sofinanciranje in tako smo na naši šoli zaposlili učiteljico kemije in gospodinjstva Tjašo Šinkovec.

Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport