EKO

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

 

Ekošola kot način življenja je celosten program Osnovne šole Martina Krpana, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju spodaj naštetih ciljev.

 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

 

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem na Osnovni šoli Martina Krpana uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

CILJI:

Glavni cilj izvajanja programa Ekošola kot način življenja na OŠ Martina Krpana je vzgoja otroka in mladostnika na način, da skrb za okolje in naravo postane del njihovega življenja.

 

Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše,
 • potrditev zelene zastave v šolskem letu 2019-2020.

PROGRAM DELA:

 

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2019-2020 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

 1. IZVESTI OKOLJSKI PREGLED IN IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, ozaveščevalne in zbiralne akcije ter najmanj ene izbirne aktivnosti);
 2. IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH;

III. PLAČATI PRISTOJBINO 2019-2020.

 

PROJEKTI, ki jih bomo v šolskem letu 2019-2020 izvajali na OŠ Martina Krpana:

 

 • EKOKVIZ ZA OŠ (sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razreda):

Učitelj Tomaž Šumah bo prevzel pripravo učencev za sodelovanje v projektu Ekokviz za osnovne šole, kjer bo pripravljal učence na tekmovanje iz poznavanja predlaganih ekoloških tem.

 

Šolsko tekmovanje bo potekalo v mesecu februarju 2020, državno tekmovanje pa se bo odvijalo v marcu 2020 (točna datuma in lokacija državnega tekmovanja bodo znani pozneje).

 

 • ŠOLSKA VRTILNICA (urbano vrtnarjenje):

Šolski vrt kot sestavni del šolskega dvorišča omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka: pouk v naravi, organizacija izven šolskih aktivnosti, koristno preživljanje prostega časa in to vse v zdravem okolju.

 

Cilji in prednosti šolskih vrtov: Učenci se navajajo na potrpežljivost, sodelovanje, timsko delo, si pridobivajo nova znanja, spretnosti. Učenci si pridobijo nove spretnosti in znanja, ki so ključnega pomena za učinkovit trajnostni razvoj  21. stoletja. Šolski vrt ponuja različne oblike in načine učenja. Učenci preživijo več prostega časa v naravi. Okolice šol, razredi  bodo lepši, lepo urejeni.

 

Na šolskem eko vrtu bodo poleg učiteljice Marjetke Hren sodelovali še učitelji: Tjaša Šinkovec, Anja Kocmur, Petrina Faktor in Roman Mržljak, ki izvajajo naslednje interesne dejavnosti: Kuharski krožek, Ekovrt ter razširjen program (RaP – Živim in jem zdravo).

 

Vsi našteti učitelji sicer niso člani skupine Ekošola kot način življenja, so pa člani skupine ŠOLSKI EKOVRT.

 

 • EKOPAKET (Izdelava izdelkov iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr. risbe, plakati, modeli, skulpture, mozaiki, drugo), poljubna je tudi likovna tehnika. Izdelki na temo živali in rastline v gozdu, eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti), foto in video prispevki o sestavi, uporabi in reciklaži KEMS: iz česa je sestavljena, kako poteka izdelava, kako jo ločujemo po uporabi.

Pri projektu bodo sodelovali posamezni razredi 1. triade v okviru Eko bralne značke. Za prijavnice in oddajo izdelkov bo poskrbela učiteljica Andreja Zupančič. Izdelke iz odpadne KEMS embalaže bodo v okviru dneva dejavnosti izdelovali tudi učenci predmetne stopnje pod vodstvom učitelja Tomaža Šumaha.

 

 • MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto in video natečaj o trajnostni mobilnosti in okolju prijaznem prometu, potovalnih navadah ter poteh v kraju in okolici) – Izdelke v času podaljšanega bivanja skrbita Darja Čelešnik in Petrina Faktor v okviru pouka pa učiteljice razredne stopnje. Vsi učitelji mentorji posredujejo fotografije izdelkov učencev po e-pošti učiteljici Anji Janežič, ki poskrbi za prijavo na natečaj. Rok za oddajo prispevkov je 30. marec 2020.

 

 • LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na teme: podnebne spremembe, odpadna embalaža, trajnostna mobilnost) – Izdelke v času podaljšanega bivanja skrbita Darja Čelešnik in Petrina Faktor v okviru pouka pa učiteljice razredne stopnje. Vsi učitelji mentorji posredujejo fotografije izdelkov učencev po e-pošti učiteljici Anji Janežič, ki poskrbi za prijavo na natečaj. Rok za oddajo izdelkov je 27. marec 2020.

 

 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE: (branje literature z ekološko vsebino). Navodila za izvedbo Eko bralne značke pripravi Anja Janežič, prav tako poskrbi za priznanja, ki jih ob zaključku šolskega leta prejmejo učenci. Za seznam literature v sodelovanju s šolsko knjižničarko Tinkaro Krautberger poskrbi Anja Janežič.

 

Učiteljici Mateja Kacjan in Mojca Štih Ferle v okviru pouka slovenščine z učenci 6. – 9. razreda izvajata projekt Ekobranje za Ekoživljenje. Z učenci prebereta in obravnavata 2 knjigi s seznama. Za nalogo, ali v okviru pouka obnovijo 2 literarni deli. Preberejo tudi 2 članka z ekološko vsebino. Lahko gre za novico, poročilo, reportažo.  Na ta način učenci spoznajo različne neumetnostne besedilne vrste, njihove značilnosti hkrati pa se seznanjajo z aktualnimi ekološkimi izzivi. Na ta način opravijo del Eko bralne značke.

 

OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE, ki jih bomo v šolskem letu 2019-2020 izvajali na OŠ Martina Krpana:

 

 • Zbirali bomo plastične zamaške. Zbrane zamaške oziroma njihov izkupiček ima dobrodelni namen. Vodja zbiranja zamaškov je mentor šolske skupnosti v šolskem letu 2019-2020, Blaž Smrekar, skupaj s predstavniki posameznih oddelkov.

 

 • ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA (3x letno, v skladu z akcijskim načrtom šole) – za tiskanje plakatov, ki učence pozivajo k udeležbi na zbiralni akciji papirja poskrbi učiteljica Andreja Zupančič.

 

IZBIRNE AKTIVNOSTI, ki jih bomo v šolskem letu 2019-2020 izvajali na OŠ Martina Krpana:

 • PREDSTAVITEV OKOLJSKIH VSEBIN NA OGLASNI DESKI EKOŠOLE: Učiteljica Nevenka Šega bo skupaj z učiteljico Petrino Faktor in s svojimi učenci tekom celega šolskega leta 2019-2020 urejala tablo Ekošola, pri vhodu za učence prve triade. Vsebino plakatov določijo v okviru pouka zgodovine in geografije (dogovor znotraj aktiva družboslovcev).

 

Skupaj z učenci bodo na ta način obeleževali pomembnejše dneve, ki naj spodbujajo k varovanju okolja, vode, zdravja, ločenemu zbiranju odpadkov … Učenci pa bodo na ta način opravili tudi vsebine za projekt Ekobranje za ekoživljenje.

 

V letošnjem šolskem letu bomo za sodelovanje prosili tudi člane skupine Zdrava šola. Dogovorili se bomo za teme, ki jih pripravijo člani skupine Ekošola in tiste, ki vsebinsko nekoliko bolj zadevajo skupino Zdrava šola. Prvi plakat v okviru podaljšanega bivanja izdela Petrina Faktor, in sicer na temo ločenega zbiranja odpadkov. Sledijo še druge teme, vezane na varovanje okolja in zeleno delovanje.

 

 • SLOVENSKA HRANA – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE (kakovostna hrana iz lokalnega okolja in spodbujanje uživanja zelenjave in sadja) – izvedli bomo dan dejavnosti na temo Tradicionalni slovenski zajtrk – za naročilo hrane poskrbi šolska kuhinja pod vodstvom Marjetke Hren.

 

 • UREJANJE IN AŽURIRANJE EKOKOTIČKA NA ŠOLI: Poskrbeli bomo za ureditev eko kotička na šoli, ko bo to potrebno in za praznjenje košev, v katerih poteka zbiranje odpadnih baterij (za eko kotiček skrbi učiteljica Petrina Faktor).

 

Udeležili se bomo ponujene akcije »Prinesi stare baterije«, ki bo potekala v okviru projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki v sklopu 2. mednarodnega dneva e-odpadkov. Zbiralna akcija bo potekala med 1. in 20. oktobrom 2019. Za plakate poskrbi Andreja Zupančič, za prijavo k akciji pa Anja Janežič.

 

 • SKRB ZA PTICE POZIMI – Petrina Faktor (namestitev ptičjih krmilnic in hranjenje ptic pozimi).

 

 • SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA: Učiteljica Katarina Kamnar bo v šolskem letu 2019-2020 poskrbela za organizacijo spomladanske čistilne akcije (april 2020). V skladu z dogovorom z učiteljicami podaljšanega bivanja pa bomo po potrebi znotraj šolske ograje izvedli več manjših čistilnih akcij, v katerih bodo sodelovali učenci, vključeni v podaljšano bivanje. Pomembno se nam zdi, da se učenci zavedajo, da je za čisto okolico potrebno skrbeti vsak dan, ne samo enkrat letno.

 

Učiteljica Anja Janežič bo poskrbela za izpolnitev Programa dela v Ekoportalu in zapisala poročilo o izvedenih aktivnostih. Z izvajanjem vseh opisanih aktivnosti bomo izpolnili kriterije za pridobitev zelene zastave za šolsko leto 2019-2020.

 

V primeru, da prejmemo še kakšno dodatno vabilo za udejstvovanje na področju ekologije, se bomo o aktivnostih in njihovi izvedbi dogovarjali sproti.

 

Vodja: Anja Janežič