Poklicna orientacija

Kam in kako?

KARIERNO SVETOVANJE

Vsebina Podatki Časovnica
1.-5. razred Spoznavanje različnih poklicev.

Predstavitev poklicev s strani staršev,

predstavnikov različnih zunanjih inštitucij.

Vsebine v učnem načrtu, medpredmetna povezava.

Različni dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški dan …).

(učitelji in svetovalni delavec)

Učenci pridobijo informacije o različnih poklicih. Skozi celo šolsko leto.
8.-9. razred Predstavitev sistema izobraževanja v RS Sloveniji

 

dnevi odprtih vrat, srednje šole se predstavijo na naši šoli,

obiski bivših učencev

starši predstavijo svoje poklice

 

Obiski pri delodajalcih (Obrtna pot)

 

Informativni dan.

 

Informativa 2020.

(koordinacijo izvaja svetovalni delavec)

Učenci pridobijo informacije o izobraževalnem sistemu, srednjih šolah,  programih srednjih šol., poklicih in zaposlitvenih možnostih

 

Predstavitev srednjih šol in njihovih programov

 

 

Spoznavanje različnih poklicev

 

Od oktobra do decembra 2019.

 

Od oktobra 2019 do marca 2020

 

 

 

Oktober do december 2019

 

 

 

 

Februar 2020

 

Januar 2020

8. razred Delavnice na razrednih urah na temo poklicne orientacije.

(svetovalni delavec)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditeljski sestanek za starše

 

Učenci pridobijo informacije o izobraževalnem sistemu v Sloveniji in programih srednjih šol in raziščejo svoje poklicne interese

Svetovalna delavka bolje spozna učence, njihove želje glede nadaljnje izobraževalne in poklicne poti, njihove interese in motivacijo.

Predstavitev Poklicnega kažipota in seznanitev učencev s spletno stranjo www.mojaizbira.si , kjer učenci najdejo sveže in dobre informacije o izobraževalnih programih in šolah.

Identifikacija močnih področji znotraj katerih bi bilo smiselno iskati primerne poklice.

 

Seznanitev z izobraževalnim sistemom v RS in zaposlitvenih možnostih

2 šolski uri na posamezni oddelek od marca do maja 2020 v času razrednih ur.

 

 

 

 

 

 

 

 

maj 2020

 

 

 

 

 

9. razred Delavnice na temo poklicne orientacije.

 

Individualni razgovori z učenci.

 

 

 

 

 

Individualni razgovori z razredniki in učitelji.

Individualni razgovori s starši.

 

Po potrebi sestanek s svetovalko CIPS-a.

Individualni razgovori z zunanjimi strokovnimi delavci. Koordinacija dela z drugimi inštitucijami.

Roditeljski sestanek za starše

 

Koordinacija dela z vodstvom šole

 

Vpis v srednje šole.

 

 

 

Izobraževanje na področju karierne orientacije.

(dela in naloge izvaja in koordinira svetovalni delavec)

Identifikacija interesov in močnih področji posameznega učenca,

Seznanitev učencev z različnimi spletnimi stranmi , ki pokrivajo področje svetovanja v karierni orientaciji.

 

 

Identifikacija poklicnih interesov in namer učenca.

Pogovor in svetovanje. Sinteza in analiza vseh pridobljenih podatkov.

Pridobitev podatkov o ocenah, učnih navadah, močnih področjih učenca, interesnih dejavnostih, kamor je vključen. e- VPP.

 

Posvetovanje v primeru učnih težav, primanjkljajev in motenj ter zdravstvenih težav.

Svetovanje učencem s posebnimi potrebami

Sodelovanje z ZD, MIZKŠ, Zavodom RS za šolstvo, Kadisom, srednjimi šolami, Zavodom za zaposlovanje, CIPS-om, Svetovalnim centrom, CSD …

 

 

Seznanitev z vpisnim postopkom in štipendiranjem

 

Sodelovanje in načrtovanje dela na sestankih strokovnega kolegija.

 

Spremljanje stanja prijav v posamezne programe, prenosi prijav, spremljanje vpisa.

 

Udeležba in sodelovanje svetovalne delavke na izobraževanjih, posvetih, sestankih.

4 šolske ure na posamezni oddelek v času od oktobra 2019 do marca 2020 (na RU).

 

 

 

Od decembra 2010 do konca šolskega leta.

 

 

 

 

Od novembra 2019 do konca šolskega leta.

 

 

Skozi celo šolsko leto

 

 

 

Februar 2020

 

Skozi celo šolsko leto.

 

 

April 2020 in do konca šolskega leta

 

 

Skozi celo šolsko leto