KIJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: OŠ Martina Krpana
Odgovorna uradna oseba: Barbara Žitnik Ternovec
Datum prve objave kataloga: 25.10.2009
Datum zadnje spremembe: 19. 3. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.os-mk.si/o-soli/kijz

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja s še:

 • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
 • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
 • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
 • s tehnično proizvodno dejavnostjo,
 • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Organigram zavoda

Download (PDF, 277KB)

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Barbara Žitnik Ternovec, ravnateljica

Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana

barbara.zitnik-ternovec@os-mk.si

telefon: 01 520 86 42

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi strani Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovomhttp://www.mss.gov.si/index.php?id=70, spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/index.jsp in spletnimi stranmi podjetja Antus z naslovomhttp://www.antus.si/, ki gradivo izdaja tudi v elektronski  obliki, to je dokumenti v MS Word formatu in  v klasični obliki tiska na papir.
Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt šole

Poročilo o realizaciji LDN

Letno poročilo

Finančni načrt šole

Samoevalvacijsko poročilo

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Šola deluje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Šola ne upravlja seznam javnih evidenc.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Šola ne upravlja s seznamom drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov
 • Šolski koledar za posamezno šolsko leto
 • Prosta delovna mesta

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 • Zapisniki sej sveta staršev
 • cene prehrane